Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief nummer 6
Geachte relatie,

Thuiskopie wil in deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2014 graag aandacht schenken aan de volgende onderwerpen;  

- Thuiskopie 2014-2015
- Onderlinge heffingsvrij leveringen aan Contractanten
- Definitie Fabricage/Refurbished
- Restituties
- Acer
- Audit 2013 Contractanten

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen zijn dan kunnen deze worden gericht aan Thuiskopie per mail.  Deze is nieuwsbrief is tevens online na te lezen op onze website (klik hier)

Met vriendelijke groet,

Stichting de Thuiskopie 


Thuiskopie 2014-2015
De thuiskopieregeling zal de komende twee jaar nog onverminderd van kracht zijn. Naar aanleiding van de publicatie van de AMvB op 23 oktober 2013 is een schriftelijk overleg gevoerd in de Tweede Kamer over enkele aspecten van de verlenging van de Thuiskopietarieven voor de komende twee jaar. Eind december 2013 is verslag van het schriftelijk overleg hierover in de vaste Kamercommissie van Veiligheid & Justitie gepubliceerd (klik hier).  

Stichting de Thuiskopie heeft in haar eerdere persbericht (klik hier) al laten weten verheugd te zijn dat de regeling wordt verlengd. Zij betreurt het dat er geen verplichte zichtbare Thuiskopieheffing op de factuur in de wet is opgenomen. De Staatssecretaris heeft in zijn antwoorden wel duidelijk gemaakt dat een zichtbare heffing kan bijdragen aan een betere uitvoering van de regeling en dat partijen die niet de volledige prijs van een artikel aan consumenten communiceren misleidende handelspraktijken hanteren. 
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Onderlinge heffingsvrij leveringen aan Contractanten 
Terugkijkend op 2013 blijkt er rondom het onderwerp heffingsvrij leveren regelmatig onduidelijkheid te bestaan bij contractanten. Thuiskopie wil dit in de periode 2014-2015 graag voorkomen en adviseert daarom dat contractanten hierover heldere afspraken met elkaar maken.

Let op: Conform artikel 7 is het contractanten toegestaan heffingsvrij aan andere contractanten, die als zodanig vermeld staan op de website van de Stichting, uit te leveren, mits deze correct worden gespecificeerd. De actuele lijst met contractanten vindt u hier. Gelieve het onderwerp heffingsvrije leveringen helder te krijgen bij de verantwoordelijke personen (in- en verkopers) van uw organisatie. Thuiskopie zal met ingang van 2014 strenger toezien op een correcte naleving van deze specificatie.

Handelt u in refurbished goods? Check onze definities!
Definitie fabricage/refurbished 
Stichting de Thuiskopie heeft in samenspraak met vertegenwoordigers van de betalingsplichtige industrie definities vastgesteld die gebruikt worden om vast te stellen of producten welke “refurbished” zijn, heffingplichtig in de zin van de Thuiskopieregeling zijn. Door een toename van het aantal partijen dat “refurbished”  goederen verkoopt probeert Thuiskopie middels generieke definities uitsluitsel te bieden op de meest triviale refurbished/fabricage vraagstukken (klik hier voor de factsheet).  Indien de definities vraagstukken omtrent uw eigen specifieke refurbished/fabricage proces onbeantwoord laat, neem dan contact met ons op via thuiskopie@cedar.nl
Restituties
Thuiskopie is in de tweede helft van 2013 coulant omgesprongen met restitutieaanvragen waarbij de datum van aanvraag niet viel binnen de termijn van zes maanden na export. Komend jaar zullen wij hier strenger op gaan toezien. Dit houdt in dat restitutieaanvragen niet in behandeling worden genomen indien de datum van aanvraag buiten de termijn van zes maanden na export valt. Als partijen voorwerpen inclusief thuiskopievergoeding inkopen maar zonder thuiskopievergoeding exporteren, dienen zij hier dus tijdig restitutie voor aan te vragen.
 
Acer
Op 22 november 2013 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding dat door Thuiskopie tegen Acer is gestart waarbij uitvoering van de nieuwe regeling wordt gevorderd. Acer is veroordeeld tot betaling van 50% aan Thuiskopie. Thuiskopie gaat tegen deze uitspraak in beroep en zal bij importeurs en fabrikanten die zich niet houden aan de huidige AMvB ook in 2014 een volledige naleving eisen. 
Audit 2013 Contractanten
Op grond van artikel 16f/16ga Auteurswet bent u verplicht op aanvraag van Stichting de Thuiskopie onverwijld de bescheiden ter inzage te geven die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de thuiskopievergoeding. Deze verplichting is praktisch uitgewerkt in artikel 10 van de tussen uw bedrijf en Stichting de Thuiskopie geldende incasso-overeenkomst en het bijbehorende Controleprotocol.  Thuiskopie heeft praktische informatie omtrent de vorm van de controle 2013 per post verstrekt.  Vragen kunnen worden verzonden aan audit@thuiskopie.nl
"Volg Thuiskopie ook op Twitter "@stThuiskopie "
© 2014 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter