Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief december 2017
Beste Professioneel Gebruiker,

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over een wijziging in de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie die per 1 januari 2018 van toepassing is op uw registratie als Professioneel Gebruiker bij Stichting de Thuiskopie. De wijziging heeft te maken met het SONT besluit van 30 augustus 2017 waarin o.a. de aangewezen voorwerpen en tarieven vanaf 1 januari 2018 zijn vastgesteld. In dit SONT besluit is ook opgenomen dat er aanvullende waarborgen verbonden kunnen worden door Stichting de Thuiskopie aan het zakelijke gebruik van smartphones/telefoons met mp3-speler (hierna smartphones). Deze aanpassing wordt per 1 januari 2018 verwerkt in onze Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie. Wat deze aanpassing in de praktijk voor u als Professioneel Gebruiker betekent zullen wij in deze nieuwsbrief uiteenzetten.
Waarom?
Uit onderzoek is gebleken dat smartphones meestal voor privédoeleinden worden gebruikt, ook als deze zakelijk zijn uitgeleverd. Om deze reden mag Stichting de Thuiskopie volgens het SONT Besluit in het geval van smartphones aanvullende waarborgen vragen om in aanmerking te komen voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Vrijstelling vooraf & Restitutie achteraf
Bij uw registratie als Professioneel Gebruiker bent u akkoord gegaan met onze Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie en heeft u aangegeven uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf vergoedingsplichtige voorwerpen te gebruiken. Vanwege uw status als Professioneel Gebruiker is het voor u mogelijk om heffingsvrij geleverd te krijgen van Contractanten van Stichting de Thuiskopie. Indien u met heffing geleverd krijgt kunt u als Professioneel Gebruiker een aanvraag tot restitutie indienen. Dit zal ook vanaf 1 januari 2018 mogelijk blijven. Voor smartphones geldt echter vanaf 1 januari 2018 een aanvullende voorwaarde.
Gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling
Professioneel Gebruikers die bij Stichting de Thuiskopie zijn geregistreerd zullen vanaf 1 januari 2018 worden verzocht om te verklaren dat zij smartphones louter voor professioneel gebruik zullen aanwenden en dienen op verzoek van Stichting de Thuiskopie een gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling te overleggen. De gebruiksovereenkomst / gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat de gebruiker (werknemer) het voorwerp niet voor privégebruik in de zin van Artikel 16c Auteurswet mag aanwenden. Zolang Professioneel Gebruikers nog niet hebben verklaard smartphones louter voor eigen professioneel gebruik te zullen aanwenden mogen Contractanten hen niet heffingsvrij smartphones uitleveren, tenzij de Contractant een afschrift van de gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling aan Stichting de Thuiskopie overlegd. Ook zal Stichting de Thuiskopie geen restitutieverzoeken van Professioneel Gebruikers honoreren t.a.v. van smartphones zolang niet is verklaard dat zij de smartphones louter voor eigen professioneel gebruik zullen aanwenden.
Wat te doen / wordt er nu actie van mij vereist?
Gebruikt u als Professioneel Gebruiker de smartphone strikt zakelijk en beschikt u over een gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling waarin is opgenomen dat gebruik voor privédoeleinden conform Artikel 16c van de Auteurswet niet is toegestaan, dan kunt u dit aangeven in onze Portal. Het is hierbij tevens mogelijk om een scan van de gebruiksovereenkomst te uploaden. Deze optie is naar verwachting eind December voor u beschikbaar na te zijn ingelogd, u wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Indien u als Professioneel Gebruiker de (zakelijke) smartphone ook voor privédoeleinden gebruikt hoeft u geen actie te ondernemen. In de toekomst dient uw leverancier u in het geval van niet louter professioneel gebruik een thuiskopievergoeding op smartphones in rekening te brengen. De overige vergoedingsplichtige voorwerpen (bijv. pc/laptop) kunt u heffingsvrij geleverd krijgen of hiervoor een restitutieaanvraag indienen indien u deze met heffing geleverd heeft gekregen, uiteraard indien en voor zover sprake is van professioneel gebruik.

De Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie die per 1 januari 2018 van kracht zijn vindt u hieronder en zijn hier te downloaden in PDF.
Voorwerpen en Tarieven 2018-2020
Naast de hiervoor beschreven aanpassing in onze Voorwaarden zijn er ook nieuwe voorwerpen aangewezen en gelden er nieuwe tarieven per 1 januari 2018. Aanleiding voor de tarievenaanpassing vormen de ontwikkelingen in het gebruik van apparaten en dragers voor het maken van thuiskopieën en verschuivingen naar andere of nieuwe apparaten en media. Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving in Nederland en de EU en is er een inflatiecorrectie toegepast. Het volledige SONT besluit met toelichting vindt u hier.

Aan de Thuiskopie Voorwerpen lijst zijn de USB stick en Wearables met een opslagmogelijkheid (smartwatches) toegevoegd en is de vergoeding voor CDR/DVDR komen te vervallen, zie de tabel hieronder voor een volledig overzicht.

Voorwerp  Tarief 2018 - 2020
 PC / laptop / notebook / server / mediacenter  € 2,60
 Tablet  € 2,60
 Smartphone / telefoon met mp3-speler  € 4,70
 Portable audio- / videospeler  € 1,20
 Settopbox met harde schijf / HDD-recorder  € 3,80
 E-reader  € 0,80
 Externe Hard Disk Drive (HDD) en Solid State Disk (SSD)  € 0,60
 USB-stick  € 0,60
 Wearables met opslagmogelijkheid  € 1,20

Voor alle voorwerpen is er een uitzondering vanwege Professioneel Gebruik mogelijk, waarbij in in het geval van smartphones/telefoons met MP3-speler extra waarborgen gevraagd worden.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Dit geldt ook indien uw registratie als Professioneel Gebruiker bij Stichting de Thuiskopie wilt wijzigen of ongedaan maken.
Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie 
De voorwaarden vrijstelling & restitutie per 1 januari 2018: 

1. Definities

1.    Stichting: Stichting de Thuiskopie, met statutaire zetel te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te (2132 NG) Hoofddorp.

2.    Voorwerpen: alle voorwerpen in de zin van art. 16c e.v. van de Auteurswet waarop de Thuiskopieregeling betrekking heeft.

3.    Contractanten: importeurs, groot- of tussenhandelaren of fabrikanten van Voorwerpen die met de Stichting een incasso-overeenkomst hebben gesloten.

4.    Thuiskopievergoeding: de vergoeding die blijkens artikel 16c e.v. Auteurswet en artikel 10 onder e Wet op de Naburige Rechten is verschuldigd voor het reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik zoals aldaar omschreven.

5.    Professioneel Gebruik: Elk gebruik anders dan het reproduceren bedoeld in artikel 16c
lid 1 Auteurswet dat een Professioneel Gebruiker uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf van een Voorwerp maakt.

6.    Professioneel Gebruiker: natuurlijk persoon ingeschreven in de Kamer van Koophandel of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die Voorwerpen op andere wijze dan bedoeld in artikel 16c lid 1 Auteurswet gebruikt, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.    Geregistreerde Professioneel Gebruiker: natuurlijk persoon ingeschreven in de Kamer van Koophandel of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die Voorwerpen op andere wijze dan bedoeld in artikel 16c lid 1 Auteurswet gebruikt, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en die na registratie bij de Stichting door de Stichting is toegevoegd aan de lijst Geregistreerde Professioneel Gebruikers op de website van de Stichting.

8.    Export/exporteren: het fysiek uitvoeren (over de landsgrens brengen) vanuit Nederland van Voorwerpen naar een andere EU-lidstaat of naar buiten de EU.

9.    Exporteur: natuurlijk persoon ingeschreven in de Kamer van Koophandel of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die Voorwerpen Exporteert.


2. Aanmelding als Geregistreerde Professioneel Gebruiker

1.    Professioneel Gebruikers die in aanmerking willen komen voor heffingsvrij inkopen zoals geregeld in artikel 3 kunnen zich aanmelden via de registratie-module op de website van de Stichting. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

2.    Professioneel Gebruikers die in aanmerking willen komen voor heffingsvrij inkopen van smartphones/telefoons met MP3-speler dienen via de registratie-module te verklaren dat zij deze louter voor Professioneel Gebruik aanwenden en dienen op verzoek van de Stichting een afschrift van een gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling te overleggen waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.

3.    Bij gerede twijfel kan de Stichting om aanvullende gegevens vragen en/of de aanvraag tot vrijstelling afwijzen.

4.    Tegen de afwijzing van een vrijstellingsaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de wijze als opgenomen in artikel 7.

3. Heffingsvrij inkopen door Geregistreerde Professioneel Gebruiker

1.    Het is de Geregistreerde Professioneel Gebruiker toegestaan om vanaf de ingangsdatum van vrijstelling door de Stichting Voorwerpen vrij van Thuiskopievergoeding in te kopen bij Contractanten.

2.    De lijst Contractanten is gepubliceerd op de website van de Stichting.

3.    De mogelijkheid om vrij van Thuiskopievergoeding in te kopen is in rechte niet afdwingbaar jegens Contractanten en brengt in geen geval een recht op verrekening en/of opschorting mee.

4.    Indien de Geregistreerde Professioneel Gebruiker Voorwerpen die hij vrij van Thuiskopievergoeding heeft ingekocht niet voor eigen Professioneel Gebruik aanwendt maar deze anderszins aanwendt, doorverkoopt of op andere wijze doorlevert, dan is hij alsnog met terugwerkende kracht verplicht om de voor die Voorwerpen geldende Thuiskopievergoeding af te dragen aan de Stichting, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in artikel 16c lid 2 Auteurswet. De levering dient in dat geval per direct aan de Stichting te worden opgegeven alsmede de Thuiskopievergoeding te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Stichting de status van Geregistreerde Professioneel Gebruiker kan intrekken.

5.    De toestemming om heffingsvrij in te kopen eindigt vanaf het moment dat de status van Geregistreerde Professioneel Gebruiker komt te vervallen.

6.    Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, besluiten alsnog met terugwerkende kracht de Thuiskopievergoeding bij de betreffende gebruiker in rekening te brengen, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in artikel 16c lid 2 Auteurswet.

4. Restitutie wegens Professioneel Gebruik

1.    De Professioneel Gebruiker die een (of meerdere) Voorwerp(en) heeft ingekocht waarover aantoonbaar reeds Thuiskopievergoeding is afgedragen aan de Stichting kan restitutie van de Thuiskopievergoeding aanvragen bij de Stichting.

2.    Het aanvragen van restitutie vindt plaats door middel van het indienen van een restitutieverzoek via de website van de Stichting onder medezending van de inkoopfactuur van het voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

3.    Bij het aanvragen van restitutie wegens Professioneel Gebruik van smartphones/telefoons met MP3-speler dient een afschrift van de gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling meegestuurd te worden, waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet toegestaan is.

4.    Bij gerede twijfel over de vraag of het Voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd daadwerkelijk voor Professioneel Gebruik is of zal worden aangewend, alsmede bij gerede twijfel of Thuiskopievergoeding over de betreffende Voorwerpen is afgedragen, kan de Stichting om nadere gegevens vragen en/of de restitutieaanvraag afwijzen.

5.    De restitutieaanvraag dient binnen zes maanden na de inkoopdatum bij de Stichting te worden ingediend bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt.

6.    Tegen de afwijzing van een restitutieaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de wijze als opgenomen in artikel 7.

7.    Voor de behandeling van elke restitutieaanvraag kan de Stichting administratiekosten in rekening brengen ter hoogte van 10% van het te restitueren bedrag, met een maximum van € 8,50. Geen administratiekosten zijn verschuldigd indien de Stichting besluit tot afwijzing van de aanvraag.

8.    Het is de Professioneel Gebruiker niet toegestaan op grond van dit artikel te verrekenen en/of op te schorten. 

9.    Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting het gerestitueerde bedrag terugvorderen dan wel met terugwerkende kracht de Thuiskopievergoeding bij de gerestitueerde in rekening te brengen, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in artikel 16c lid 2 Auteurswet.

5. Restitutie bij Uitlevering aan een Professioneel Gebruiker

1.    De importeur, groot- of tussenhandelaar of fabrikant kan, onder de voorwaarden als genoemd in dit artikel, restitutie aanvragen voor Voorwerpen waarover aantoonbaar reeds Thuiskopievergoeding is afgedragen aan de Stichting en die hij vervolgens heffingsvrij heeft Uitgeleverd aan een Professioneel Gebruiker ten behoeve van het Professioneel Gebruik door die Professioneel Gebruiker zelf.

2.    De restitutieaanvraag dient binnen zes maanden na de verkoopdatum bij de Stichting te worden ingediend bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt. 

3.    Het aanvragen van restitutie vindt plaats door middel van het indienen van een restitutieverzoek via de website van de Stichting onder medezending van tenminste de inkoopfactu(u)r(en) en verkoopfactu(u)r(en) van de Voorwerpen waarvoor restitutie wordt aangevraagd. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

4.    Bij het aanvragen van restitutie wegens Professioneel Gebruik van smartphones/telefoons met MP3-speler dient een afschrift van de gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling meegestuurd te worden, waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet toegestaan is.

5.    Bij gerede twijfel over de vraag of een Voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd daadwerkelijk voor Professioneel Gebruik is of zal worden aangewend kan de Stichting om nadere gegevens vragen en/of de restitutieaanvraag weigeren.

6.    Indien de Stichting opeisbare vorderingen uit welke hoofde dan ook heeft op de partij die de Thuiskopievergoeding op grond van de wet of contract oorspronkelijk verschuldigd was, dan behoudt de Stichting het recht om de restitutie met die vorderingen te verrekenen.

7.    Voor de behandeling van elke restitutieaanvraag kan de Stichting administratiekosten in rekening brengen ter hoogte van 10% van het te restitueren bedrag, met een maximum van € 8,50. Geen administratiekosten zijn verschuldigd indien de Stichting besluit tot afwijzing van de aanvraag.

8.    Tegen de afwijzing van een restitutieaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de wijze als opgenomen in artikel 7.

9.    Het is de importeur, groot- of tussenhandelaar of fabrikant niet toegestaan op grond van dit artikel te verrekenen en/of op te schorten.  

10.  Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting het gerestitueerde bedrag terugvorderen dan wel met terugwerkende kracht de Thuiskopievergoeding bij de gerestitueerde in rekening te brengen, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in artikel 16c lid 2 Auteurswet.

6. Restitutie wegens Export

1.    De Exporteur die een (of meerdere) Voorwerp(en) waarover aantoonbaar reeds Thuiskopievergoeding is afgedragen aan de Stichting Exporteert kan restitutie van de Thuiskopievergoeding aanvragen bij de Stichting.

2.    De restitutieaanvraag dient binnen zes maanden na de exportdatum bij de Stichting te worden ingediend bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt. 

3.    Het aanvragen van restitutie vindt plaats door middel van het indienen van een restitutieverzoek via de website van de Stichting onder medezending van tenminste de inkoopfactuur, verkoopfactuur en transportdocumenten van de Voorwerpen waarvoor restitutie wordt aangevraagd. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

4.    Bij gerede twijfel over de vraag of het Voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd daadwerkelijk is geëxporteerd alsmede bij gerede twijfel of Thuiskopievergoeding over de betreffende Voorwerpen is afgedragen, kan de Stichting om nadere gegevens vragen en/of de restitutieaanvraag afwijzen.

5.    Indien de Stichting opeisbare vorderingen uit welke hoofde dan ook heeft op de partij die de Thuiskopievergoeding op grond van de wet of contract oorspronkelijk verschuldigd was, dan behoudt de Stichting het recht om de restitutie met die vorderingen te verrekenen.

6.    Voor de behandeling van elke restitutieaanvraag kan de Stichting administratiekosten in rekening brengen ter hoogte van 10% van het te restitueren bedrag, met een maximum van € 8,50. Geen administratiekosten zijn verschuldigd indien de Stichting besluit tot afwijzing van de aanvraag.

7.    Tegen de afwijzing van een restitutieaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de wijze als opgenomen in artikel 7.

8.    Het is de Exporteur niet toegestaan op grond van dit artikel te verrekenen en/of op te schorten.  

9.    Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting het gerestitueerde bedrag terugvorderen dan wel met terugwerkende kracht de Thuiskopievergoeding bij de gerestitueerde in rekening te brengen, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in artikel 16c lid 2 Auteurswet.

7. Bezwaar

1.    Bezwaar tegen het besluit van de Stichting om al dan niet tot restitutie over te gaan staat open tot dertig dagen na bekendmaking van het besluit door de Stichting. Het bezwaar dient binnen deze termijn door de Stichting te zijn ontvangen.

2.    Het bezwaar dient schriftelijk (eventueel per e-mail) en met redenen omkleed te worden ingediend bij de Stichting.

3.    De Stichting zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar op dit bezwaar beslissen.

4.    Opschorting of verrekening gedurende de bezwaarprocedure is niet toegestaan.

8. Wijzigingen in de voorwaarden

1.    De Stichting behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Zij zal haar relaties daarvan op de hoogte brengen.

2.    De wijzigingen zijn veertien dagen na kennisgeving bindend.

9. Rechtskeuze

Nederlands recht is van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze voorwaarden worden in eerste aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank te ’s-Gravenhage.
© 2017 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter