Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief Nov 2017
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen in de thuiskopieregeling per 1 januari 2018 en aangegeven dat het recente SONT besluit een aanpassing van het standaard contract noodzakelijk maakt. Dit brengt ook enkele wijzigingen met zich mee in de vrijstellings- en restitutievoorwaarden die gelden in geval een voorwerp louter professioneel wordt gebruikt. In deze nieuwsbrief willen wij u hierover nader informeren, deze wijzigingen kunnen namelijk impact hebben op de wijze waarop uw organisatie momenteel omgaat met professioneel gebruik. Graag lichten wij ook nog nader toe hoe dient te worden omgegaan met uitleveringen voor professioneel gebruik, met name voor USB-sticks en smartphones/telefoons met een MP3-speler. Tot slot willen wij u informeren dat de factsheet Tarieven & Voorwerpen 2018-2020 is gepubliceerd op onze website.
Contractwijzigingen
Op dit moment is het voor Contractanten met het addendum “Consument Retouren en Professionele Uitleveringen” of het addendum “Zakelijke Reseller” mogelijk om heffingsvrij te leveren aan niet bij Stichting de Thuiskopie geregistreerde professioneel gebruikers. Deze mogelijkheid wordt per 1 januari 2018 opgenomen in het nieuwe standaard contract. Contractanten die dit nieuwe contract met Stichting de Thuiskopie sluiten en voorwerpen heffingsvrij willen uitleveren aan niet geregistreerde professioneel gebruikers staan garant dat deze voorwerpen uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik. In het geval van uitleveringen van smartphones dient de Contractant een gebruiksovereenkomst (tussen werkgever en werknemer) aan te leveren waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan. Reeds geregistreerde professioneel gebruikers die ook vanaf 1 januari 2018 in aanmerking willen komen voor heffingsvrij inkopen van smartphones dienen op de website (portal) van Thuiskopie te verklaren dat zij deze smartphones uitsluitend voor eigen zakelijk gebruik zullen aanwenden. Hieronder wordt toegelicht over hoe dit in de praktijk dient te gaan.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Professioneel Gebruikers
Professionele Gebruikers zijn bedrijven met een KvK-inschrijving die aan kunnen tonen dat zij vergoedingsplichtige voorwerpen louter zakelijk gebruiken binnen de eigen werkomgeving. Stichting de Thuiskopie maakt het mogelijk om Professionele Gebruikers op een eenvoudige manier in aanmerking te laten komen voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf van de betaalde thuiskopievergoeding.
Vrijstelling vooraf
De Professionele Gebruikers die regelmatig producten inkopen voor uitsluitend eigen zakelijk gebruik kunnen zich via de website registreren als Professioneel Gebruikers. Na voltooiing van de registratie kunnen zij – onder voorwaarden –  heffingsvrij inkopen bij partijen die een contract hebben gesloten met Stichting de Thuiskopie. 

Alle Contractanten kunnen heffingsvrij uitleveren aan Professionele Gebruikers, ook als deze niet geregistreerd zijn bij Stichting de Thuiskopie. In dat laatste geval staat de Contractant er voor in dat deze eindgebruikers de heffingsvrij geleverde voorwerpen inderdaad louter zakelijk gebruiken.

Vrijstelling vooraf wat betreft smartphones/telefoons met MP3-speler
Omdat uit onderzoek blijkt dat smartphones/telefoons met MP3-speler meestal voor privédoeleinden worden gebruikt, ook als deze zakelijk zijn uitgeleverd, heeft de SONT besloten extra voorwaarden te stellen aan het vrijstellen van deze voorwerpen. Indien een smartphone/telefoon met MP3-speler door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan zijn werknemers kan hij middels een gebruiksovereenkomst het privégebruik van de telefoon verbieden. Professioneel Gebruikers die in aanmerking willen komen voor heffingsvrij inkopen van smartphones/telefoons met MP3-speler dienen op de website (portal) te verklaren dat zij deze louter voor Professioneel Gebruik aanwenden (of aangewend zullen worden door hun werknemers) en dienen op verzoek van Stichting de Thuiskopie een afschrift van een gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling te overleggen waaruit blijkt dat de betreffende medewerkers op de hoogte zijn dat het maken van privékopieën in de zin van artikel 16c Auteurswet op de betreffende telefoons niet is toegestaan en dat zij zich hieraan zullen houden.  

In het geval een Contractant smartphones/telefoons met MP3-speler zonder heffing wil uitleveren aan een Professioneel Gebruiker dan dient de Contractant een afschrift van de gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling te overleggen.
Restitutie achteraf
Alle Professionele Gebruikers kunnen achteraf restitutie aanvragen op voorwaarde dat er sprake is van aantoonbaar gebruik voor uitsluitend zakelijke doeleinden en de leverancier de thuiskopievergoeding heeft afgedragen. Restitutieaanvragen kunnen worden ingediend via de portal op de website van Stichting de Thuiskopie.

Bij het aanvragen van restitutie door een niet geregistreerde Professionele Gebruiker wegens Professioneel Gebruik van smartphones/telefoons met MP3-speler dient een afschrift van de gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling meegestuurd te worden, waarin bepaald is dat het maken van privékopieën in de zin van artikel 16c Auteurswet op de betreffende telefoons niet toegestaan is. Niet geregistreerde Professioneel Gebruikers kunnen zich aanmelden op de portal op de website van Stichting de Thuiskopie en vervolgens een restitutieaanvraag indienen.

Contractanten én handelaren in vergoedingsplichtige voorwerpen zonder contract met Stichting de Thuiskopie die voorwerpen met heffing hebben ingekocht en deze vervolgens zonder heffing uitleveren aan Professioneel Gebruikers kunnen restitutie aanvragen via de portal op de website van Stichting de Thuiskopie. Indien het hierbij gaat om smartphones/telefoons met MP3-speler dient de Contractant of handelaar zonder contract bij zijn restitutieaanvraag een afschrift van de gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling te overleggen.

Voor de restitutieaanvraag kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden (10% van de hoogte van de vergoeding met een maximum van € 8.50). Bij uw aanvraag dient u de aankoopbon/factuur digitaal bij te voegen waarna de betaalde thuiskopievergoeding, onder aftrek van de administratiekosten, zal worden terugbetaald. Ook als op de aankoopbon/factuur de thuiskopievergoeding niet apart vermeld staat, is restitutie mogelijk mits deze aantoonbaar is afgedragen aan Stichting de Thuiskopie.

Let op: Aanvragen tot restitutie dienen uiterlijk zes maanden na inkoopdatum bij Stichting de Thuiskopie te worden ingediend. 
Nieuwe voorwerpen
Per 1 januari 2018 vallen ook smartwatches/fitness trackers en USB sticks onder de Thuiskopieregeling. Voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf van deze voorwerpen gelden dezelfde voorwaarden; voorwerpen die voor andere doeleinden worden aangewend dan het maken van privékopieën. Ter verduidelijking het volgende.

Er is er geen sprake van professioneel gebruik van USB Sticks indien;
  • USB sticks direct of indirect (via retailer/wederverkoper) worden verkocht aan consumenten;
  • USB sticks worden verkocht/uitgedeeld op bijv. een beurs, congres of  als relatiegeschenk worden verstrekt aan natuurlijke personen met voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit;
  • USB sticks – al dan niet bedrukt met logo en met voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit die als relatiegeschenk worden gegeven aan natuurlijk personen (ongeacht of deze personen werkzaam zijn bij een bedrijf).
Er is wel sprake van professioneel gebruik van USB sticks indien;

  • USB sticks waar zakelijke content op staat dusdanig zijn beveiligd dat deze content niet te verwijderen is en de restantopslag niet gebruikt kan worden;
  • USB sticks worden verkocht aan professioneel gebruikers onder de voorwaarden als beschreven in de “voorwaarden Vrijstelling & Restitutie”  van Stichting de Thuiskopie. 
  • USB sticks uitgeleverd worden voor andere doeleinden dan het maken van privékopieën.

Heeft u nog vragen over vrijstelling vooraf of restitutie achteraf voor professioneel gebruikte voorwerpen dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
Factsheet Voorwerpen en Tarieven 2018-2020
Aan onze factsheet met voorwerpen en tarieven zijn definities toegevoegd voor wearables met opslagcapaciteit en USB-sticks. In samenspraak met de evaluatiecommissie van de SONT zijn tevens de bestaande definities scherper gesteld. Bij twijfel of een voorwerp in uw assortiment onder de regeling valt kunt u contact met ons opnemen. De factsheet kunt u hier downloaden.
Samengevat
Het nieuwe contract is beschikbaar voor huidige Contractanten, importeurs/ fabrikanten/ handelaren en kan bij ons worden aangevraagd. Het nieuwe contract (link) inclusief gewijzigde voorwaarden (link) en controleprotocol (link) kunt u online alvast inzien. Een overzicht van de specifieke wijzgingen vindt u hier terug. Wij vernemen het graag als u interesse heeft in het contract. 
© 2017 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter