Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief December 2014
Hierbij willen wij u informeren over de praktische invulling inzake de transitie naar de vernieuwde thuiskopieregeling per 1 januari 2015. In deze nieuwsbrief lichten wij de belangrijkste wijzingen toe voor specifiek de zakelijke reseller vanwege een wijziging in het addendum zakelijke reseller per 1 januari 2015.
Verandering Thuiskopieregeling 2015

Naast de daling van de tarieven is het vanaf 1 januari 2015 voor alle voorwerpen mogelijk om te worden uitgezonderd van een thuiskopievergoeding in het kader van professioneel gebruik. Dit heeft tot gevolg dat Stichting de Thuiskopie individuele restitutieaanvragen van professionele eindgebruikers zal goedkeuren indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat er sprake is van professioneel eindgebruik. Dit was al mogelijk voor bijv. de PC/Laptop/Tablet maar is vanaf 1 januari 2015 dus uitgebreid. Er kan vanaf 1 januari 2015 restitutie worden aangevraagd voor bijv. een smartphone/telefoon met MP3- speler.


Stichting de Thuiskopie stelt echter dat het professioneel gebruik verwaarloosbaar is op de voorwerpen die tot 1 januari 2015 niet waren uitgezonderd. Aangezien dergelijke producten die in de zakelijke sfeer worden aangeschaft en gebruikt in de praktijk veelal ook voor privé doeleinden (waaronder het maken van privé kopieën) aangewend worden.

Stichting de Thuiskopie wil de administratieve verplichtingen voor de zakelijke markt echter beperkt houden en tegelijkertijd monitoren dat voorwerpen uitgeleverd zonder thuiskopievergoeding ook daadwerkelijk bestemd zijn voor professioneel gebruik.  

 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Contract en addendum wijzigingen
Stichting de Thuiskopie heeft in overleg met vertegenwoordigers van de betalingsplichtige industrie de huidige incasso overeenkomst - en de hieraan gekoppelde voorwaarden – integraal herzien. Ervaringen uit het afgelopen jaar zijn hierin verwerkt en zo is er een verbeterd contract opgesteld dat aan alle contractanten ter beschikking zal worden gesteld.

In de vernieuwde voorwaarden voor restitutie & vrijstelling is opgenomen dat bij restitutieaanvragen voor de smartphone/telefoon met MP3-speler, er aanvullend een gebruiksovereenkomst / gebruiksregeling tussen werkgever en werknemer/eindgebruiker aan Stichting de Thuiskopie aangeleverd dient te worden waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet daadwerkelijk verboden is. Dit teneinde het strikte professionele gebruik van dit voorwerp te handhaven/controleren.

Stichting de Thuiskopie heeft besloten om deze voorwaarde niet op te nemen in het addendum zakelijke reseller wat wordt gebruikt voor heffingsvrije uitleveringen of restitutieaanvragen naar (niet geregistreerde) professionele eindgebruikers. Stichting de Thuiskopie acht de impact op het bedrijfsleven en de bijkomende administratieve verplichting – om op relatieniveau te controleren of er daadwerkelijk een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling tussen werknemer en werkgever is gesloten – te hoog. Om de huidige wijze van heffingsvrij doorleveren en restitutieaanvragen aan de professionele eindgebruiker te handhaven acht Stichting de Thuiskopie een wijziging in het addendum zakelijke reseller noodzakelijk en de daarbij behorende rapportageverplichtingen.
Rapportage zakelijke reseller
De klantenlijst die de zakelijke reseller in zijn maandelijkse opgave verstuurt zien wij graag voorzien van een specificatie waarin per (nog niet) geregistreerde professioneel eindgebruiker wordt aangegeven hoeveel en welke voorwerpen er naar deze partij zijn gegaan. Ten aanzien van uitleveringen van smartphones/telefoons met MP3-speler is deze specificatie verplicht. Een voorbeeld van deze specificatie vindt u hieronder afgebeeld en hier te downloaden.
 
Naam bedrijf Kvk Nummer BTW Nummer Voorwerp Aantal
Ministerie van …. …… ……….. TEL 200
Bank ….. …… TEL 150
 
Op deze wijze wil Stichting de Thuiskopie de stroom heffingsvrije leveringen vanuit de zakelijke reseller monitoren. Indien er gerede twijfel is of er daadwerkelijk sprake is van professioneel gebruik bij uw klant, zal de Stichting in afstemming met de zakelijke reseller een verzoek tot het overleggen van een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling doen. Stichting de Thuiskopie adviseert de zakelijke resellers om hun klanten hierover te informeren. 
Praktisch
Volledigheidshalve, indien u als zakelijke reseller dus niet handelt in smartphones/telefoon met een MP3-speler verandert er niets.  

Een nieuwe versie van de incasso overeenkomst en addendum zullen wij per post toezenden. Het huidige addendum zakelijke reseller is m.i.v. 1 januari 2015 niet meer van kracht.

Indien er naar aanleiding van deze informatie vragen zijn dan horen wij dat graag via thuiskopie@cedar.nl o.v.v. zakelijke reseller.
© 2014 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter