Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
 
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Nuancering uitspraak zaak Imation
Op 20 februari heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de rechtszaak die Stichting de Thuiskopie tegen Imation heeft aangespannen. Als gevolg van deze uitspraak zijn er behoorlijk ongenuanceerde en onjuiste berichten in diverse media verschenen.

In de eerste plaats ziet deze uitspraak op het systeem van Thuiskopieheffingen zoals dat tot 31 december 2012 heeft gegolden en dus niet op de nieuwe regeling die sinds 1 januari van kracht is. In de oude situatie, waarbij er voor wat digitale informatiedragers betreft alleen Thuiskopietarieven golden voor blanco CD-r en DVD-r, was er sprake van een forfaitaire heffing. In de hoogte van het tarief was rekening gehouden met het zakelijke gebruik dat van deze dragers ook werd gemaakt. Het tarief was dus lager dan wanneer er alleen voor privé kopiëren door consumenten zou worden geheven. Daartoe is in 1999 door de SONT (de stichting die de Thuiskopietarieven vaststelt) besloten vanwege de praktische onmogelijkheid om op het moment van import na te gaan voor welk doeleinde een specifiek schijfje uiteindelijk gebruikt zou worden. In een zaak van het EU Hof (Padawan - SGAE) is dit systeem, dat ook in diverse andere EU landen met een Thuiskopieregling gold, behandeld. De Europese rechter heeft geoordeeld dat er geen ongedifferentieerde toepassing van de heffing plaats zou mogen vinden. Stichting de Thuiskopie is van mening dat dit in het oude Nederlandse systeem ook niet het geval was; er werd immers, anders dan Spanje, expliciet gedifferentieerd in de hoogte van het tarief.

 
Daarnaast meent Stichting de Thuiskopie dat Imation bij SONT bezwaar had moeten maken, SONT heeft het hiervoor besproken stelsel immers ingevoerd. Dat heeft Imation echter niet gedaan. Evenmin heeft Imation zich, toen zij van 2005 tot 2009 zelf deel uitmaakte van het bestuur van SONT, beijverd voor aanpassing van het hierboven besproken stelsel. In plaats daarvan stelde zij zich, in 2010, ten opzichte van Stichting de Thuiskopie op het standpunt dat zij al die jaren teveel had betaald, en hield op met het afdragen van de thuiskopievergoeding (die zij overigens wél in rekening bleef brengen bij haar afnemers). Hierdoor worden huidige en toekomstige rechthebbenden gedupeerd. Dit temeer, omdat de tarieven die in het verleden zijn geheven natuurlijk niet met terugwerkende kracht kunnen worden verhoogd (wat als de redenering van Imation wordt gevolgd eigenlijk logisch zou zijn geweest).
 
Omdat Stichting de Thuiskopie het op belangrijke onderdelen niet met het vonnis eens is zal zij daartegen in hoger beroep gaan. Het hoger beroep schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank. Dat was overigens een tussenvonnis: de volgende fase zou zijn dat Imation haar stelling dat door haar geleverde dragers professioneel zijn gebruikt moest gaan bewijzen, maar daar komt nu dus het hoger beroep tussendoor.

Het Thuiskopie systeem dat vanaf 1 januari 2013 geldt maakt nog verder onderscheid tussen zakelijk en privé gebruik. Het is voor professionele gebruikers mogelijk om zonder heffing in te kopen bij importeurs en handelaren die dat geregeld hebben met Thuiskopie en, indien een professionele gebruiker wel de heffing krijgt doorbelast, dan kan hij de betaalde heffing terug krijgen bij Thuiskopie. Op grond van de besluiten en regelgeving mag Stichting de Thuiskopie daarvoor administratiekosten in rekening brengen. Deze worden gesteld op 10% van de betaalde heffing met een maximum van € 8,50. Voor de meeste professionele afnemers zal het mogelijk zijn om heffingsvrij in te kopen indien zij zich bij Thuiskopie hebben geregistreerd.

Stichting de Thuiskopie heeft op alle mogelijk manieren getracht het systeem zo in te richten dat de administratieve lasten zo laag mogelijk zijn voor alle betrokken partijen en overleg te plegen over de uitvoering, zij heeft echter een wettelijke taak en een plicht jegens de rechthebbenden wier werken veelvuldig worden gekopieerd en geconsumeerd om de auteurs- en nabuurrechtelijke vergoeding voor dat gebruik te incasseren en te verdelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Stichting de Thuiskopie

 
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
© 2013 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter